Naš proizvod se ne klasifikuje kao opasan iako mehaničko dejstvo vlakana u dodiru sa kožom privremeno može prouzrokovati svrab. Mi zbog toga dajemo uputstvo o načinu na koji treba rukovati našim proizvodom kao što su piktogrami na pakovanju proizvoda. U nastavku je objašnjenje piktograma i njihovo značenje.

Svedite direktan kontakt sa kožom na minimum, da biste sprečili mehanički svrab. U sredinama sa prašinom koristite odgovarajuću zaštitu za disanje.

Posle kontakta sa proizvodom, isperite kožu u hladnoj vodi da biste smanjili sve potencijalne efekte mehaničkog svraba.


U sredinama sa prašinom, gde je to moguće, koristite opremu za usisavanje da biste sveli količinu prašine na minimum.

Gde je to moguće, tokom instalacije koristite prirodnu ventilaciju da biste sveli količinu prašine na minimum.


Višak proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima.

Koristite naočare ili masku kada radite sa izolacijom od mineralne vune iznad visine ramena ili u sredinama sa prašinom.